top of page
site back-01.png

Privacy Policy

פרטיות ובטיחות

Made For Unicorns רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.
Made For Unicorns נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח.ה, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
Made For Unicorns מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
באמצעות אישור התשלום אני מאשר.ת בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של Made For Unicorns.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם Made For Unicorns.

תקנון האתר

כניסתך לאתר זה והשימוש בו כפופים לתנאים שיפורטו להלן ולהוראות כל דין. בכניסתך לאתר זה ובגלישה / שימוש בו, הינך מקבל.ת על עצמך, ללא מגבלה ו/או תנאי, את התנאים שיפורטו להלן ומאשר.ת כי התנאים שיפורטו להלן גוברים על כל מידע אחר שנמסר (להלן: "בעליי האתר")  בנוגע לשימוש באתר זה, ככל שישנו.
על המשתמש.ת באתר לקרוא את תקנון זה בעיון טרם גלישה באתר. המשך גלישה ועיון במידע המפורסם מהווים את הסכמת המשתמש.ת להוראות התקנון.
 
אתר זה מופעל ע"י Made For Unicorns ומשמש כאתר מכירות לרכישת מוצרים לבית ולמשרד.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

bottom of page